تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
پروژه تحقیقی بررسی اثر رقابت یولاف وحشی با ارقام گندم


80 صبه منظور بررسی اثر رقابت یولاف وحشی با ارقام گندم تحت تاثیر تنش شوری در سال زراعی 85- 84 آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی بیرجند با سه تکرار انجام گرفت. این آزمایش به صورت طرح کرت های خردشده که در آن شوری آب آبیاری در سه سطح )5/1، 5/5 ، 5/10 دسی زیمنس بر متر) به عنوان کرت های اصلی و تراکم یولاف (صفر و 160بوته در متر مربع) و ارقام گندم شامل (روشن- مهدوی و قدس) به صورت فاکتوریل به عنوان کرت های فرعی لحاظ شدند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که صفاتی مانند تعداد خوشه در متر مربع، تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه تحت تاثیر شوری قرار گرفتند و افزایش شوری باعث کاهش این صفات گردید. اثر رقم بر صفاتی مانند ارتفاع بوته،تعداد خوشه در متر مربع، وزن هزار دانه،عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برد

ادامه مطلب  
تحقیق رابطه شوری با کشت گیاهان و گسترش کشاورزی


تحقیق رابطه شوری با کشت گیاهان و گسترش کشاورزی در حجم 99 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:مقدار نسبی آب (RWC):بطور كلی مطالعات نشان دهده است كه با افزایش شوری، مقدار نسبی آب كاهش می‌یابد (95). زیرا درشرایط شوری سرعت طویل شدن سلولها كاهش می‌یابد و تورژسانس كاهش یافته و دیواره سلولها سفت و ضخیم می‌گردند. در این مورد تنش شوری در گیاهان حساس به چند طریق عمل می‌كنند (57).بدلیل كاهش پتانسیل آب، جذب آب حاصل از نیروی اسمزی كاهش می‌یابد.بدلیل جذب بالای یونهای سدیم و كلر محلولهای اسمزی جاذب آب كاهش می‌یابند.بدلیل غلظت بالا و سمی یونهای سدیم و كلر خارج سلولی، امكان استفاده از آنها در درون سلول بعنوان تركیبات اسمزی وجود ندارد.یون‌های نمك آزاد شده بر فرآیندهای خاص مانند سنتز دی

ادامه مطلب  
پروژه تحمل گیاهان به شوری


پروژه تحمل گیاهان به شوری در حجم 56 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:اثرات شوری بر مورفولوژی و آناتومی گیاهكاهش رشد: كه شامل كاهش فاصله میان گره‌های ساقه می‌شود، ولی ریشه كمتر از ساقه تحت تاثیر قرار می‌گیرد، زیرا در اطراف ریشه در هرحال رطوبت بیشتری موجود است، لذا در اثر شوری نسبت root/shoot یا ریشه به تاج افزایش می‌یابد.كاهش سطح برگها: از آنجایی كه تروژ سانس سلولی در اثر كاهش جذب آب كاهش می‌یابد، سطح برگ‌ها به اندازه‌ی طبیعی رشد نمی‌كند، از طرفی فتوسنتز هم كاهش می‌یابد.افزایش گوشتی‌بودن برگها یا افزایش درجه‌ی Sacculence:در گیاهان نمك‌دوست یا هالوفیت این پدیده ظاهر می‌شود، ولی در گیاهان غیرنمك‌دوست ممكن است این پدیده ظاهر شود یا نشود. حالت گوشتی&zw

ادامه مطلب  
دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید مربا , شربت , شوری , ترشی وحلوا


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید مربا , شربت , شوری , ترشی وحلوا         این طرح توجیهی در زمینه تولید مربا , شربت , شوری , ترشی وحلوا، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسطکارشناسان متخصص در حوزه تولید مربا , شربت , شوری , ترشی وحلوا،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تولید مربا , شربت , شوری , ترشی وحلوا،فعالیت داشته باشند بسیارمفید و کاربردی خواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی تولید مربا , شربت , شوری , ترشی وحلوافهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انس

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق اثر تنش شوری و محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر خصوصیات رویشی و زایشی گیاه دارویی همیشه بهار


چکیده:این آزمایش به منظور ارزیابی اثرات محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر خصوصیات رویشی و زایشی گیاه همیشه بهار تحت تنش شوری، در آزمایشگاه و گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان در سال 1394 انجام گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی در گلخانه با 4 تکرار انجام گردید. فاکتورهای آزمایش شامل چهار سطح تنش شوری (0، 50، 100،  و 200 میلی مولار)  و چهار سطح   محلول پاشی اسید سالیسیلیک (0، 1، 5/1 و 2 میلی مولار) بود. سطوح تنش شوری با استفاده از کلرید سدیم ایجاد شد. واژگان کلیدی : همیشه بهار، تنش شوری، اسید سالیسیلیک، عملکرد گل.مقدمه:تنش در نتیجه روند غیر عادی فرآیندهای فیزیولوژیکی ایجاد شده و از تأثیر یك یا چند عامل زیستی و محیطی حاصل می شو

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق اثر تنش شوری و محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر خصوصیات رویشی و زایشی گیاه


تنش در نتیجه روند غیر عادی فرآیندهای فیزیولوژیکی ایجاد شده و از تأثیر یك یا چند عامل زیستی و محیطی حاصل می شود. به عبارت دیگر تنش عبارتست از شدتی از یک عامل محیطی که موجب افت ظاهری محصول می شود(اندرزیان،1389). از میان انواع تنش ها، تنش شوری در بسیاری از مناطق کشاورزی دنیا از عوامل محدود کننده تولید محصولات کشاورزی به شمار می آید. حدود 50-30% از اراضی فاریاب دنیا تحت تأثیر شوری قرار دارند. در ایران حدود 50% از زمین های زیرکشت(5/9 میلیون هکتار) با مشکل شوری مواجه هستند(صفرنژاد وهمکاران،2007).در کشور ما تنش شوری همواره بر بقاء عملکرد اقتصادی محصولات کشاورزی اثر سوء داشته است که به واسطه وسیع بودن منابع آبی وخاکی که دارای این مشکل هستند توجه روزافزون را می طلبد. شوری آب آبیاری، یکی از عوام

ادامه مطلب  
اثرات شوری در کشاورزی


96 صشوری یكی از مسائل بسیار مهم در رابطه با كشت گیاهان و گسترش كشاورزی است كه عامل محدود كنندة اساسی در تولیدات كشاورزی است. مهمترین تاثیر شوری در رابطه با جوانه زنی بذر و رشد رویشی گیاهان می‌باشد.با توجه به اثرات تحریك كنندگی هورمونهای گیاهی به ویژه سیتوكینین‌ها، اثر این هورمون در تحمل و مقابله در گیاه گندم (Triticum aestivum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) با شوری در شرایط جوانه زنی بذر و رشد دانه رست مورد بررسی قرار گرفت.در این پژوهش غلظتهای مختلفی از نمك كلرور كلسیم (0 و 20 و 40 و 80 میلی‌مول) توام با غلظتهای مختلفی از محلول سیتوكینین (0 و 5/0 و 1 و 5/1 میلی‌مول) در محیط كشت MS به كاربرده شدند.و به این ترتیب 16 تیمار مختلف با 4 تكرار را تشكیل دادند.نتایج بدست آمده نشان داد كه شوری‌های كم،(20 میلی مول ) اثر چندانی بردرصد

ادامه مطلب  
اثر شوری در کشاورزی


فرمت فایل : wordتعداد صفحه : 95شوری یكی از مسائل بسیار مهم در رابطه با كشت گیاهان و گسترش كشاورزی است كه عامل محدود كنندة اساسی در تولیدات كشاورزی است. مهمترین تاثیر شوری در رابطه با جوانه زنی بذر و رشد رویشی گیاهان می‌باشد.با توجه به اثرات تحریك كنندگی هورمونهای گیاهی به ویژه سیتوكینین‌ها، اثر این هورمون در تحمل و مقابله در گیاه گندم (Triticum aestivum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) با شوری در شرایط جوانه زنی بذر و رشد دانه رست مورد بررسی قرار گرفت.در این پژوهش غلظتهای مختلفی از نمك كلرور كلسیم (0 و 20 و 40 و 80 میلی‌مول) توام با غلظتهای مختلفی از محلول سیتوكینین (0 و 5/0 و 1 و 5/1 میلی‌مول) در محیط كشت MS به كاربرده شدند.و به این ترتیب 16 تیمار مختلف با 4 تكرار را تشكیل دادند.نتایج بدست آمده نشان داد كه شوری‌های كم،(20 میلی

ادامه مطلب  
مقاله گیاه قوم‌شناسی منطقه پس‌قلعه در شمال شهر تهران- 25 صفحه word


مشخصات فایلعنوان: مقاله گیاه قوم‌شناسی منطقه پس‌قلعه  در شمال شهر تهرانقالب بندی: wordتعداد صفحات:25  محتویاتچکیدهمقدمه روش تحقیقویژگی‌های طبیعی و انسانی منطقه پس‌قلعهمحدوده جغرافیایی وضعیت جغرافیایی‌- انسانی ویژگی‌های اقتصادیپوشش گیاهی منطقه گیاهان شناسایی‌شده مورد استفاده در منطقهدسته‌بندی کاربردی گیاهانگیاهان خوارکیگیاهان داروییگیاهان برای خوراک دامگیاهان کاربردی و اقتصادینتیجه‌گیریمنابع   گیاه قوم‌شناسی منطقه پس‌قلعه در شمال شهر تهران چکیدهاین مقاله، حاصل پژوهشی در حوزه گیاه قوم‌شناسی است که با روش کیفی و با استفاده از ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات مانند انواع روش‌های مصاحبه و مشاهده، هدف دست&z

ادامه مطلب  
موضوع تحقیق: اثرات شوری در کشاورزی(word)


موضوع تحقیق:اثرات شوری در کشاورزیچکیده:شوری یکی از مسائل بسیار مهم در رابطه با کشت گیاهان و گسترش کشاورزی است که عامل محدود کننده اساسی در تولیدات کشاورزی است. مهمترین تاثیر شوری در رابطه با جوانه زنی بذر و رشد رویشی گیاهان می‌باشد.با توجه به اثرات تحریک کنندگی هورمونهای گیاهی به ویژه سیتوکینین‌ها، اثر این هورمون در تحمل و مقابله در گیاه گندم (Triticum aestivum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) با شوری در شرایط جوانه زنی بذر و رشد دانه رست مورد بررسی قرار گرفت.در این پژوهش غلظتهای مختلفی از نمک کلرور کلسیم (۰ و ۲۰ و ۴۰ و ۸۰ میلی‌مول) توام با غلظتهای مختلفی از محلول سیتوکینین (۰ و ۵/۰ و ۱ و ۵/۱ میلی‌مول) در محیط کشت MS به کاربرده شدند.و به این ترتیب ۱۶ تیمار مختلف با ۴ تکرار را تشکیل دادند.نتایج بدست آمده نشان داد

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
logo-samandehi